słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości
Uwaga: niniejszy regulamin dotyczy osób prawnych i instytucji, które podpisały umowę z Fundacją. Dokumentem o charakterze ogólnym jest "Regulamin Usług Internetowych". Postanowienia Regulaminu o charakterze ogólnym obowiązują także osoby prawne i instytucje, o ile poniższy Regulamin nie zmienia ich treści lub zakresu. Przykładowo, tryb zgłaszania formularzy z prośbą o założenie konta jest identyczny w przypadku osób fizycznych i instytucji.
Regulamin świadczenia usług przez Fundację „Opoka”

I. Postanowienia ogólne.

1. Definicje

Operator — Fundacja „Opoka”, Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, wpisana do rejestru fundacji pod numerem KRS 0000178115, NIP 527-21-61-820, REGON 013114736.

Klient — osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.

Administrator serwerów Operatora. Osoba zarządzająca serwerami Operatora, mająca uprawnienia do rejestracji, aktywacji, zmiany, zawieszenia, zablokowania i przerwania świadczenia Usług Operatora. Administrator jest również uprawniony do przyjmowania reklamacji i innych wniosków od Klientów. W normalnym trybie wszelkie wnioski przyjmowane są pod adresem admin@opoka.org.pl

Usługa — Usługa świadczona:

- bezpośrednio przez Operatora,

- przez inny podmiot, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w tym celu przez Operatora,

- przez inny podmiot, za pośrednictwem Operatora na podstawie umowy, z której wynika pełnomocnictwo udzielone w tym celu Operatorowi przez Klienta.

Usługa operatora — wskazana w treści Regulaminu usługa, której wykonawcą jest Operator (konto poczty elektronicznej, serwer wirtualny).

Regulamin — niniejszy Regulamin świadczenia usług przez Fundację Opoka.

Faktura pro forma — dokument wystawiany przez Operatora przed dokonaniem płatności i stanowiący podstawę jej wniesienia.

Limit ruchu — wyznaczony przez Operatora i zawarty w specyfikacji określonej Usługi limit ruchu na warstwie IP z i do serwera wirtualnego danego Klienta. W skład limitowanego ruchu wchodzą: dane pobrane z serwera WWW, nagłówki zapytań i odpowiedzi protokołu HTTP oraz transfer generowany przez protokół FTP (serwer FTP), SMTP, POP3 i innych usług uruchomionych na potrzeby Klienta.

Opłata (abonamentowa) — uiszczane z góry przez Klienta wynagrodzenie za wymienione w regulaminie Usługi świadczone w pewnym okresie.

Domena — unikalny w skali sieci Internet ciąg znaków alfanumerycznych, dostępnych do rejestracji, zawierający nazwę oraz rozszerzenie oferowane przez danego Rejestratora domen.

Rejestracja (usługi) - złożenie przez Klienta zamówienia danej usługi za pośrednictwem formularza internetowego lub w inny sposób.

Aktywacja (usługi) — udostępnienie Klientowi funkcjonalności i zasobów oferowanych przez daną Usługę.

Spam — przesyłana pocztą elektroniczną informacja, która nie była przedmiotem zamówienia adresata.

Netykieta — zbiór powszechnie przyjętych, aczkolwiek nie skodyfikowanych w sposób formalny, norm określających kulturalne zasady korzystania z Internetu. Przykładowe wyjaśnienia tych norm dostępne są pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta

 

2. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne.

a. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają sposób korzystania z Usług, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.

b. Podpisując umowę Klient stwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

 

II. Rejestracja usług, zawarcie umowy, jej zmiana oraz rozwiązanie.

3. Sposób zawarcia umowy.

a. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej — rejestracja oraz zmiana wszystkich typów usług odbywa się przez stronę www Operatora dostępną dla osób wyznaczonych do współpracy z Fundacją, zwanych koordynatorami. Każda diecezja w Polsce posiada swojego wyznaczonego koordynatora. Jego email tworzony jest wg reguły: koordynator@[nazwa diecezji].opoka.org.pl, np. koordynator@katowice.opoka.org.pl.

b. W przypadku instytucji zakonnych lub innych o charakterze pozadiecezjalnym lub ponaddiecezjalnym istnieje możliwość wyznaczenia nowego koordynatora dla danej instytucji lub, w uzasadnionych przypadkach, bezpośredniego zamówienia usługi u administratora serwerów Opoki.

c. Klient, rejestrując Usługę, oświadcza, iż nazwa tej Usługi nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Operatora. W razie poniesienia przez Operatora jakiejkolwiek szkody, spowodowanej używaniem przez Klienta nazwy Usługi naruszającej prawa osób trzecich, Klient zobowiązuje się szkodę tę naprawić w pełnej wysokości.

d. Klient zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, dane bilingowe) podczas rejestracji Usługi.

e. Operator zobowiązuje się do wysłania Klientowi w ciągu dwóch tygodni od aktywacji Usługi faktury pro forma.

f. 21 dni przed zakończeniem opłaconego okresu abonamentowego Usługi, Operator wystawia fakturę pro forma na kolejny okres. Przekroczenie okresu abonamentowego i niedokonanie wpłaty w przeciągu 30 dni od wystawienia faktury skutkuje blokadą Usługi. Otrzymanie przez Operatora w przeciągu 90 dni od wystawienia faktury potwierdzenia wpłaty spowoduje natychmiastowe odblokowanie dostępu do Usług. Po tym terminie, wobec braku zapłaty, następuje usunięcie aktywowanej Usługi i wygaśnięcie Umowy.

g. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, Rejestratorzy domen itp.).

 

4. Ochrona danych osobowych.

a. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas aktywacji Usługi w celach służących świadczeniu przez Operatora Usług oraz wystawienia dowodów księgowych.

b. Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.

c. Operator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych innym podmiotom.

 

5. Dokumenty księgowe i warunki umowy abonamentowej.

a. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty abonamentu za Usługę, Operator wystawi fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.

b. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmian stawek, tzn. że zmiany warunków płatności nie dotyczą danej Usługi Klienta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.

c. Kwota abonamentowa jest niepodzielna, tzn. że:

- nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość okresu abonamentowego dla danej usługi,

- rezygnacja z Usługi przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu

6. Zmiany umowy.

a. Regulamin stanowi integralną część łączącej strony Umowy od dnia podpisania przez Klienta umowy przez czas trwania okresu abonamentowego. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian wyłącznie w sytuacji, gdy zapisy Regulaminu pozostawiają taką możliwość i są podyktowane ważną przyczyną wskazaną w Regulaminie, np. obowiązkiem dostosowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.

b. Z chwilą zakończenia okresu abonamentowego Operator przedstawi aktualną wersję Regulaminu w taki sposób, aby Klient mógł z łatwością zapoznać się z jego treścią. Dokonanie opłaty abonamentowej na kolejny okres oznacza akceptację przez Klienta Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu wystawienia faktury przez Operatora.

7. Rozwiązanie umowy.

a. Umowa wygasa z dniem zakończenia opłaconego okresu abonamentowego, jeżeli nie zostanie uiszczona opłata za kolejny okres abonamentowy.

b. Klient może odstąpić od Umowy na korzystanie z Usług Operatora w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na przepadek wniesionej opłaty abonamentowej.

c. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy, jeżeli w sposób rażący zostaną naruszone postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności gdy Usługa będzie wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, w tym jeżeli Klient będzie łamał Netykietę, wysyłał spam, działał na szkodę Operatora lub wykorzystywał Usługę do celów niezgodnych z polskim prawem. W takiej sytuacji Operator nie będzie miał obowiązku zwracać uiszczonej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie będą wykonywane. W przypadkach nierażącego naruszania ww. postanowień Operator ma prawo zawiesić lub ograniczyć wykonywanie usługi do czasu wyjaśnienia sprawy przez Klienta poprzez pisemne zobowiązanie się z Jego strony do powstrzymania się w przyszłości od działań niezgodnych z Regulaminem.

 

III. Świadczenie usług.

8. Warunki szczegółowe świadczenia usług Operatora i Usług dostępowych.

a. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, za które Klient uiścił Opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i rozwiązania Umowy.

b. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów Usługi, Operator zobowiązuje się do poinformowania o tym Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.

c. Operator nie utrzymuje serwisów o treści erotycznej, zawierających nielegalne oprogramowanie, łamiących w inny sposób prawo lub w inny sposób sprzecznych z dobrym imieniem Kościoła katolickiego. Operator zabrania także umieszczania serwisów, których elementy mogłyby zakłócać działanie serwera poprzez nadmierną objętość, przeciążanie łącza lub z innych powodów natury technicznej.

d. W przypadku przekroczenia, w trakcie opłaconego okresu abonamentowego, wielkości limitu ruchu z i do sieci Internet, określonego w specyfikacji Usługi Klient wezwany zostanie do uiszczenia opłaty za dodatkowy transfer. W przypadku nieuiszczenia takiej opłaty w przeciągu 14 dni od otrzymania faktury pro forma Usługa zostanie zablokowana.

e. Opłata abonamentowa za Usługę jest wyłącznie wynagrodzeniem za jej użytkowanie. Nie obejmuje natomiast kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do Usługi, opłat telekomunikacyjnych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usługi, zakupu własnej domeny, zaprojektowania stron WWW lub konfiguracji systemu komputerowego u Klienta.

f. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu transmisji danych, jeśli:

- nie jest inicjatorem transmisji,

- nie wybiera odbiorcy danych oraz

- nie usuwa albo nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.

Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.

g. Klient zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy danych autoryzacyjnych i nie udostępniania ich osobom trzecim. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych autoryzacyjnych do zarządzania Usługą Operatora lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.

9. Usługa rejestracji i utrzymania domen.

a. Usługa rejestracji i utrzymania domen Klienta jest dostępna tylko dla kont płatnych.

b. Na wniosek Klienta Operator sprawdza dostępność wybranej domeny. Po potwierdzeniu przez Operatora dostępności domeny, Klient udziela pisemnej akceptacji nazwy domeny. Operator rejestruje domenę u Rejestratora domen internetowych.

c. Rejestracja, przedłużanie ważności i utrzymanie domeny na serwerach Operatora do końca okresu rozliczeniowego objęte jest opłatą zgodną z Cennikiem Domen.
Domena ważna jest przez rok od daty rejestracji i przedłużana przez Operatora na kolejny rok.
Klient zobowiązuje się do wniesienia opłaty za przedłużenie ważności domeny podczas płatności za kolejny okres rozliczeniowy za usługi świadczone przez Operatora.

d. W przypadku opóźnienia płatności za przedłużenie domeny, Operator naliczy opłatę określoną w cenniku jako Reaktywacja.

e. Klient ma pełne prawo dysponowania domeną. Operator zobowiązuje się do realizowania dyspozycji Klienta w zakresie zarządzania Domeną, zgłaszanych w formie pisemnej lub za pomocą mechanizmów dostępnych on-line za podaniem danych autoryzacyjnych.

f. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
- zablokowanie, zajęcie przez inny podmiot lub usunięcie delegacji domeny wskutek nieuregulowania przez Klienta Opłaty za Usługę rejestracji domeny,
- rejestrację Domeny w złej wierze,
- zgłoszenie roszczeń do danej Domeny przez inny podmiot.

g. Wszelkie spory związane z naruszeniem praw w wyniku rejestracji i używania nazwy domeny internetowej rozstrzygane są przez:
- Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
- Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie
- The World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center
Prawomocne orzeczenie sądu polubownego lub sądu powszechnego, stwierdzające naruszenie praw powoda w wyniku rejestracji i używania nazwy domeny internetowej, stanowi podstawę do wypowiedzenia przez Operatora Umowy Klientowi oraz rejestracji nazwy domeny na rzecz powoda.

h. Wydelegowanie domeny do innego dostawcy nie jest jednoznaczne z odwołaniem pełnomocnictwa do reprezentowania Klienta przed Rejestratorem domen, chyba że strony postanowią inaczej.

 

IV. Odpowiedzialność Operatora i reklamacje.

10. Odpowiedzialność Operatora.

a. Operator ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług jest następstwem okoliczności niezależnych od Operatora lub siły wyższej.

b. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

1) braku ciągłości świadczenia usług, czasowego wyłączenia usługi lub niemożności dostępu do usługi niezawinionego przez Operatora;

2) siły wyższej — kataklizmów (powódź, huragan itp.);

3) działania czynników i osób trzecich (w szczególności: awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp., odcięcie dopływu energii przez zakład energetyczny), na które Operator nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,

4) nieprawidłowego użytkowania Usług;

5) podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy aktywacji Usług,

6) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta,

7) posłużenia się danymi autoryzacyjnymi, przekazanymi Klientowi w celu dostępu do Usług przez osoby trzecie.

c. Operator zobowiązuje się do podjęcia działań zmierzających do przywrócenia normalnego działania usługi w przypadkach wymienionych w p. IV.10.b p. 1)-3) tak szybko, jak tylko ustanie przyczyna niezależna od Operatora.

d. Szkoda poniesiona przez Klienta, za którą Operator na podstawie powyższych postanowień może ponosić odpowiedzialność nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Klienta korzyści.

e. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Klientowi przez działanie lub zaniechanie Rejestratora domen, chyba że stanowią one bezpośrednią konsekwencję działań lub zaniechań Operatora, za które ponosi odpowiedzialność.

f. Klient może dochodzić roszczeń wobec Operatora na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

11. Postępowanie reklamacyjne.

a. Reklamacja składana przez Abonenta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:

- Klienta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,

- nazwę i typ Usługi, której reklamacja dotyczy,

- przedmiot reklamacji,

- okoliczności uzasadniające reklamację.

b. Reklamacja winna zostać przesłana pod adresem Operatora, wskazanym w niniejszym Regulaminie.

c. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.

 

V. Postanowienia końcowe.

12. Postanowienia końcowe.

a. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Operatora i od tego dnia będzie miał zastosowanie do zawieranych z Operatorem Umów.

b. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.


opr. mg/mg

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła